JM BAND APS
Sofienlystvej 6
8340 Malling
Danmark

CVR-nr.  41840943

 

Betingelser Danmark:

 

1.        

ANVENDELSE OG GYLDIGHED

1.1     Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. 

1.2     Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre JMband - Danmark skriftligt har accepteret disse.

 

2.         TILBUD/ORDRE

2.1     Aftale mellem køber og JMband- Danmark anses først for indgået ved JMband - Danmark' accept af ordren.

2.2     Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med JMband - Danmark' skriftlige godkendelse.

2.3     Køber skal erstatte JMband - Danmark' omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog minimum et beløb, svarende til 10 % af den aftalte købesum eksklusive moms.

2.4   JMband - Danmark er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg til den tilbudte vare, såfremt varen fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige specifikationer angivet af køber.

2.5  JMband - Danmark er ved fremstilling af andre varer end katalog- og standardvarer berettiget til at levere det aftalte kvantum +/¸ 10%.

2.6     Når et produkt er fremstillet ved hjælp af grafiske filer eller en tekstbeskrivelse er den eneste måde en køber kan sikre at produktet vil blive produceret i henhold til de nøjagtige specifikationer er at bestille et prototype eksemplar.

2.7   JMband - Danmark garanterer ikke, at trykte stregkoder som QR-koder kan blive scannet af alle scannings-systemer, medmindre et prototype eksemplar er bestilt og testet før produktionen.

2.8     Ordrer foretaget ved hjælp af Online Designe går direkte ind i produktionen. Ændringer, bemærkninger og eMails kan ikke implementeres, når ordren er bekræftet.

 

 

3.         PRISER

3.1   JMband - Danmark' priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt, ekspeditionsgebyrer eller lign.

 

4.         BETALING

4.1     Betalingsbetingelserne er forudbetaling med mindre andet er fastsat ved udtrykkelig skriftlig aftale.

4.2     Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kanJMband - Danmark fra forfaldsdagen beregne sig morarenter i overensstemmelse med renteloven.

4.3     Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan en tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

4.4     Der kan betales med bankoverførsel, Dankort, Visa, PayPal samt Mastercard. 

5.         EJENDOMSFORBEHOLD

5.1   JMband - Danmark forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

 

6.         LEVERING

6.1     Leveringstiden er normalt 1 dag, ellers angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af JMband - Danmark.

6.2   JMband - Danmark er berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 10 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat at J & Maya - Danmark inden dette tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. I så fald er køber ikke berettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser førend efter udløbet af den forlængede leveringstid.

6.3     Der ydes 14 dages returret, dog ikke for specialfremstillede varer.

6.4     Leveringsstedet er, i mangel af anden særlig angivelse i ordren,JMband - Danmark' adresse:

 JM BAND APS - Danmark

Sofienlystvej 6

8340 Malling

6.5  Ordrer bliver altid fremstillet i overensstemmelse med layoutet (ordrekode). Enhver ændring i mængde, farver eller andre egenskaber og værdier kræver et nyt layout.

6.6  I tilfælde af at en pakke der ikke kunne leveres af transportøren, på grund af forkert eller manglende oplysninger i leveringsadressen, vil kunderne blive opkrævet en afgift for tilbagelevering og genlevering.

 

7.         TEGNINGER OG BESKRIVELSER

7.1     Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende varen eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver JMband - Danmark' ejendom.

7.2     Uden JMband - Danmark' skriftlige samtykke må det nævnte materiale ikke anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

7.3   JMband - Danmark har ikke pligt til at udlevere det materiale samt det værktøj, som ligger til grund for fremstillingen af varen. Førnævnte værktøj tilhører JMband - Danmark.

 

8.         UNDERSØGELSESPLIGT

8.1     Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.  

 

9.         REKLAMATION

9.1     Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til JMband - Danmark uden ugrundet ophold efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen.

9.2     Såfremt køber ikke underretter JMband - Danmark om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

9.3     I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til JMband - Danmark uden JMband - Danmark' skriftlige godkendelse. Har køber reklameret over varen, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som JMband - Danmark bærer ansvaret for, har JMband - Danmark ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført JMband - Danmark.

9.4     Reklamation vedrørende angivelse på fakturaer må fremsendes skriftligt inden 5 dage efter fakturaens modtagelse.

9.5     Farvenuancer, skriftstørrelse og grafiske proportioner kan variere i forhold til det man ser på computerskærmen. JMband forbeholder sig ret til at ændre skriftstørrelse og grafiske proportioner uden forudgående varsel til kunden. Reklamation på grund af farvenuancer, skriftstørrelse og grafiske proportioner er begrænset til de tilfælde hvor et prototype eksemplar var bestilt før produktion start.

9.6    Hvis levering bliver aflyst på grund af force major, vil JMband – Danmark gøre sit bedste for at kompensere ordren. Vi vil imidlertid ikke give bindende tilsagn om kompensation.

 

10.       ANSVAR

10.1 JMband - Danmark' ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning.

10.2 JMband - Danmark' ansvar omfatter ikke mangler opstået i materiale, som er tilvejebragt af køber, eller i varer, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

10.3 JMband - Danmark indestår på ingen måde for, at varer foreskrevet eller specificeret af køber ikke krænker tredjemands rettigheder. JMband - Danmark forudsætter ligeledes, at køber har indhentet alle relevante tilladelser fra eventuelle rettighedshavere.

10.4 JMband - Danmark har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab.

10.5 JMband - Danmark påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt må anvendes til påtænkte formål.

 

11.       LOVVALG OG VÆRNETING

11.1   Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved retten i Århus under anvendelse af dansk ret.